نویسنده وبلاگ:حسین داوودی

سکونت : استان زنجان

مدرسه: دبیرستان امیرکبیر1

سن: 17سال